Vážení rodiče, zákonní zástupci, návštěvníci školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, návštěvníci školy.

S ohledem na aktuální epidemickou situaci a nařízení MZ a MŠMT dojde od 1. listopadu na naší škole k přísnějším a důslednějším opatřením pro osoby vstupující do objektu školy (rodiče, doprovázející osoby, návštěvníci školy).

 • Vstup do budovy školy a pohyb v budově pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest – respirátor, rouška, které brání šíření kapének.
 • Doprovázející osoby se v prostorách školy pohybují pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte)
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmějí do školy vstoupit.
 • Při vstupu do budovy použijte desinfekci na ruce (je k dispozici při vstupu do budovy).

Pokud bude žák vykazovat příznaky respiračního onemocnění, budeme ihned kontaktovat zákonné zástupce.

Děkujeme.

Rybiařová Romana, ředitelka školy.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 31 října, 2021

Organizace školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT- 5214/2020-3Dne 13. února 2020

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

TermínOkres nebo obvod hl. města Prahy
7.2.-13.2.2022 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
14.2.-20.2.2022Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
21.2.-27.2.2022Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
28.2.-6.3.2022Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
7.3.-13.3.2022 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
14.3.-20.3.2022Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek – Místek

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Odkaz na dokument [docx]. Dostupné online

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 26 srpna, 2021

Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2021 – 2022

1. Preventivní testování

Testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost

 • Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (doložte potvrzení).
 • Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
 • Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

2. Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

3. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) a při jejich zjištění (objevení) bude volit tento postup:

 1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy, odchází je-li přítomen jeho zákonný zástupce,
 2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu ze školy
 • Ve všech uvedených případech zákonný zástupce žáka kontaktuje telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Romana Rybiařová, ředitelka školy

*

Dokument s informacemi k zahájení školního roku 2021 – 2022 najdete zde.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 23 srpna, 2021

Informace pro rodiče na školní rok 2021/2022

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
pro zkvalitnění a zjednodušení spolupráce mezi školou a rodiči Vám zasíláme tyto informace:

adresa školy: Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 654 165 mobil: 773 073 309
e-mail: reditel@zsproznov.cz
www stránky školy: www.zsproznov.cz

Omlouvání žáků:

( v souladu s dokumentem MŠMT – Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, MŠMT, Čj.: 10 194/2002-14)

Rodiče mají povinnost do 2 dnů oznámit důvod absence dítěte (stačí vzkaz na záznamníku, SMS, e-mail: jméno žáka, délka absence). Pokud jsou problémy s docházkou žáka nebo žák nedodržuje léčebný režim, ověří si škola absenci u lékaře.

Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem

Při neomluvené absenci žáka do 10 hodin je povinnost třídního učitele sepsat záznam o pohovoru s rodiči. Při neomluvené absenci žáka nad 10 hodin zve rodiče na pohovor výchovná komise, při neomluvené absenci nad 25 hodin řeší s rodiči záškoláctví přestupková komise za přítomnosti sociálního kurátora.

Uvolňování žáků během vyučování:

K vyřizování rodinných záležitostí, návštěvě lékaře atd. napište žákům písemnou omluvenku do deníčku nebo žákovské knížky. Je potřeba uvést datum a hodinu, kdy máme žáka uvolnit. Lze se také dohodnout telefonicky. Pokud nebude mít žádost všechny náležitosti, žák ze školy nebude sám uvolněn.

Informace o zdravotním stavu žáka:

Rodiče zodpovídají za to, že škole oznámí změny ve zdravotním stavu žáka, pokud mají vliv na plnění úkolů především v tělesné a pracovní výchově, plavání, bruslení, jízdě na kole nebo při jiných fyzicky náročných činnostech dle zvážení rodiče, případně lékaře.

Odhlášky obědů

Oběd je nutno odhlásit vždy 1 den předem do 11,00 hod. První den absence má žák možnost vzít si oběd domů.
Druhý den absence již musí být odhlášen, jinak jsme povinni účtovat za oběd plné režijní náklady – 72,- až 74,- Kč dle kalkulace vedoucí ŠJ. Ve vlastním zájmu proto na odhlášky dbejte. Odhlásit oběd můžete v kuchyni, v ředitelně, u třídního učitele, telefonicky, e-mailem, vzkazem na záznamníku.

Normativ na stravné v platnosti od 1. 9. 2021:

Strávníci:
7 – 10 let:28,- Kč
11 – 15 let:29,- Kč
15 – 18 let a dospělí:30,- Kč za jeden oběd.

K provozu školy v období hygienicko-epidemiologických opatření v souvislosti s COVID-19 vydáváme samostatné informace, sledujte změny na webových stránkách.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, návrhy a připomínky k provozu školy, obraťte se na vedení školy denně od 7,00 do 14,00 hod nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce a těšíme se na její pokračování od září 2021.

Rybiařová Romana, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 14 srpna, 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, spolupracující organizace a přátelé školy.

Rada Zlínského kraje usnesením ze dne 7. června 2021 jmenovala Mgr. Romanu Rybiařovou na pracovní místo ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží s účinností od 1. srpna 2021.

Blanka Kopečková, zástupce statutárního orgánu

Z kategorie Aktuálně, Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 30 června, 2021

Výsledky voleb do Školské rady

Výsledky voleb pedagogických pracovníků školy a zástupců zákonných zástupců žáků do Školské rady

při základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Ivana Růžičková,
za zákonné zástupce žáků paní Martina Filová

Zvoleným zástupcům přejeme hodně úspěchů v novém volebním období 2021 – 2024.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 28 května, 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Ode dnešního dne platí, pokud máte od lékaře potvrzeno, že žák je středně těžce, těžce mentálně postižený, má kombinovanou vadu a autismus a z těchto důvodů nezvládne testování, může být žák doma a RODIČ MÁ NÁROK NA OŠETŘOVNÉ.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Zmena-mimoradneho-opatreni-k-testovani-zaku-ve-skolach-ze-dne-6-4-2021-s-ucinnosti-od-13-4-2021.pdf

Kopečková Blanka

Statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 13 dubna, 2021

Volno ředitele školy

Vážení rodiče.

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie na Tyršovo nábřeží 649 v úterý 20. 4. 2021 od 7,30 do 18,30 hod vyhlašujeme na tento den volno ředitele školy.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 12 dubna, 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.

V pondělí 12.4.2021 se školy i ve Zlínském kraji otevírají.

Kopečková Blanka, statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 8 dubna, 2021

Videoinstruktáž k testování

Vážení rodiče, posílám videoinstruktáž k testování.

K provádění testů – máme Singclean – výtěry z nosu.

Určitě budeme vděčni za vaši dopomoc a asistenci, domluvte se s třídními učiteli.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy

Zdroj: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 7 dubna, 2021

INFORMACE PRO RODIČE – přehledně postup školy po testování

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách – první část
Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách – druhá část

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 7 dubna, 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.

Pokud vláda dnes nerozhodne jinak, nastupují žáci naší školy
k prezenční výuce v pondělí 12. 4. 2021.

Nebudeme rotovat, učit se budou všichni. S omezením počítejte ve školní družině, kde se stále musí dodržovat třída = skupina ŠD a nelze žáky spojovat, čímž neúměrně narůstá počet skupin ŠD (záleží na počtu zdravých pedagogických pracovníků školy).

Roušky u žáků – měly by být. Výjimku budou mít žáci, kteří to z mentálních či psychických důvodů nezvládnou (dohodnou rodiče s třídním učitelem).
Testování – je povinné pro žáky i pracovníky školy. Testuje se v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák tento den chybí, testuje se v následujícím dnu. Pokud si rodiče testování nepřejí, žák musí zůstat doma a není vyučován distančně, jsou mu jen zadány úkoly.

Přikládáme letáčky, ze kterých je zřejmé, že se neobejdeme bez vaší osobní účasti při testování. V naší škole se bude testovat testy Singlclean.

Prosíme vás o velké pochopení a pomoc.

Kopečková Blanka, statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 6 dubna, 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.

Posílám vám první informace, které jsme obdrželi k otevření školy v dubnu (konkrétní termín zatím neznáme).

Náš typ školy pojede stejným způsobem, jako před uzavřením – všichni žáci prezenčně, nebude se rotovat.

Změna je však v tom, že i naši žáci budou nosit roušky. Výjimku budou mít ti, kteří nošení roušky nezvládnou vzhledem ke svým mentálním schopnostem nebo aktuálnímu duševnímu stavu. To si v jednotlivých případech dohodnete ve spolupráci s třídní učitelkou, případně dle potřeby s vedením školy.

Další změnou bude testování zaměstnanců i žáků antigenními testy (2x týdně) a PCR testy (1x týdně)– žádné další informace k testování nemám, manuál nám teprve přijde.

Budeme vám velmi vděčni za vaši spolupráci při všech změnách, zejména při testování žáků.

O termínu nástupu, organizaci testování a dalších změnách vás budeme průběžně informovat.

Blanka Kopečková, zástupce statutárního orgánu

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 29 března, 2021

Zápis do 1. ročníku ZŠ zřízené podle §16 ods.9 školského zákona

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm,
Tyršovo nábřeží

vypisuje pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

ZÁPIS

DO 1.ROČNÍKU ZŠ zřízené podle §16 ods.9 školského zákona
a DO 1.ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ

Žádosti lze podávat od 1. dubna 2021 – nejlépe kontaktovat telefonicky (571 654165, 734495825) nebo mejlem vedení školy (reditel@zsproznov.cz). Pokud bude umožněna prezenční forma, tak proběhne ve čtvrtek 22. dubna 2021 od 13,30 do 15,30 hod.

Co s sebou?

Občanský průkaz, rodný list dítěte, psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, lékařské zprávy, podklady pro případnou žádost o odklad školní docházky

CO POSKYTUJEME?

 • Výuku podle osnov základního vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte ve třídách v malém kolektivu 6 – 14 žáků
 • Výuku podle osnov základů vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinací tělesného a smyslového postižení, s diagnózou autismus – ve třídách v malém kolektivu 4 – 6 žáků
 • Individualizovanou výuku
 • Výuku pod vedením speciálních pedagogů a asistentů pedagoga ( 2 – 3 pedagogičtí pracovníci ve třídě)
 • Možnost stanovení individuálních vzdělávacích programů a plánů
 • Speciální pomůcky a metody práce, individuální přístup k žákům
 • Zkušenosti se vzděláváním autistických žáků
 • Bezbariérový přístup
 • Kompenzační pomůcky
 • Školní jídelnu, tělocvičnu, relaxační místnosti, cvičnou kuchyňku, školní dílnu, školní pozemek
 • Školní družinu, zájmové kroužky

Leták k zápisu (doc)

Leták k zápisu (pdf)

Z kategorie Info pro rodiče, Zápis pro školní rok 2021/2022

Zaslal/a admin on 6 března, 2021

Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče.

Termín zápisu do 1. roč. v naší ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

stanovujeme na čtvrtek 22. 4. 2021 od 13,30 do 14,30 hodin.

Předpokládáme, že ministerstvo školství vydá opatření k zápisům do ZŠ. Je pravděpodobné,
že proběhnou distančně jako v minulém roce. Situace se však může změnit. Pokud bude možnost prezenční formy, budeme vás informovat.

Pokud budete mít doporučení SPC, můžeme se domlouvat individuálně telefonicky, posílat mejlem, datovou schránkou, kdykoliv od 1. 4. do 30. 4. 2020, kdy musíme zápisy uzavřít.

O jakékoliv další informaci si můžete požádat na adrese reditel@zsproznov.cz

nebo volejte 734 495 825.

Pevné zdraví a spoustu psychické odolnosti všem přeje

Kopečková Blanka, zástupce statutárního orgánu

Z kategorie Info pro rodiče, Zápis pro školní rok 2021/2022

Zaslal/a admin on 5 března, 2021